Algemene Voorwaarden DreamWeavers

 

DreamWeavers

Registratienummer KvK Amsterdam: 34142087

BTW nummer: NL1398.53.352.B01

Correspondentie adres: Postbus 15974, 1001NL Amsterdam

Tel: +31-(0)6-33955025

e-mail: contact@dreamweavers.eu

 

hierna te noemen: DreamWeavers

 

 

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van DreamWeavers.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut‘ betreft dit DreamWeavers.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, betreft dit diegene(n) die in behandeling komt/komen bij DreamWeavers.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

 

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

 

2.1. De cliënt of ouders/verzorgers van cliënt is/zijn zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van cliënt.

 

2.2. De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling/sessie bij DreamWeavers.

 

2.3. Behandeling bij DreamWeavers is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is.

 

2.4. Indien cliënt wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. DreamWeavers draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

2.5. DreamWeavers geeft geen garantie dat de behandeling voor iedereen altijd en overal werkt.

 

2.6. De cliënt is zelf verantwoordelijk wat hij/zij met de informatie van DreamWeavers doet.

 

 

Artikel 3. Gebruik van de website en informatie

 

3.1. Ondanks alle zorg en aandacht die DreamWeavers besteed aan de samenstelling van de website, folders en dergelijke, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. DreamWeavers tracht de informatie zo volledig mogelijk te houden.

 

3.2. DreamWeavers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade , direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de folders, de website, de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast is DreamWeavers niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

3.3. Wanneer DreamWeavers links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. DreamWeavers aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DreamWeavers niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

 

Artikel 4. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 

4.1. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en al uw gegevens vallen onder de privacywet. DreamWeavers verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding door bijvoorbeeld een beslissing van de rechter.

 

4.2. U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Werkaantekeningen kunnen door de therapeut wel worden verwijderd. Voor inzage kunt u een aparte afspraak maken tegen de normale consultkosten met uw therapeut. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie en het dossier aan te vullen met uw mening. U kunt tegen onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van uw dossier.

 

 

Artikel 5. Klachtenprocedure

 

5.1. DreamWeavers doet zijn best om u met respect te behandelen, correcte informatie te geven en de behandeling te geven die bij u past. Desondanks kunnen waar mensen werken ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelend therapeut is vaak de snelste weg tot een oplossing.

 

5.2. U kunt ook een brief sturen per mail naar contact@dreamweavers.eu, of stuur uw brief naar: DreamWeavers, Postbus 15974, 1001 NL, Amsterdam. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U ontvangt dan binnen een week een bevestiging ter ontvangst. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk of per mail een reactie met een voorgestelde oplossing of u krijgt uitleg over waarom uw klacht wordt afgewezen.

 

 

Artikel 6. Afspraken maken of annuleren

 

Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoon of e-mail. Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim op tijd voor de afspraak en ten minste 24 uur van tevoren door dat de afspraak niet door kan gaan. Een andere cliënt kan dan in uw plaats ingepland worden. U kunt uw afspraak per telefoon of e-mail afzeggen of verplaatsen. Bij het niet of niet op tijd afzeggen van afspraken worden de volledige kosten van een afzonderlijk consult in rekening gebracht.

 

 

Artikel 7. Betaling

 

7.1. De kosten van de behandeling of afzonderlijke consulten dienen binnen twee weken na het ontvangen van de factuur per bankoverboeking te worden betaald.

 

7.2. DreamWeavers houdt zich het recht voor om na alle redelijkheid en billijkheid, bij ingebrekestelling een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt. Tevens is in geval van een incassomaatregel de wettelijke rente verschuldigd.

 

7.3. Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

 

7.4. Indien een cliënt zonder instemming van DreamWeavers binnen vier sessies stopt met de behandeling is de cliënt aan DreamWeavers de kosten verschuldigd die gelden voor een los consult (€150,- incl. 21% BTW) vermenigvuldigd met het aantal sessies dat heeft plaats gevonden. In dit specifieke geval heeft de cliënt geen recht op de no-cure-no-pay garantie en de 9-maanden garantie.

 

7.5. De vraagprijs wordt expliciet voor het resultaat betaald, níet voor de gewerkte uren. Zodra het gewenste resultaat behaald is is de behandeling afgerond.

 

 

Artikel 8. Garanties

 

8.1. No-cure-no-pay garantie

De behandeling voor leesproblemen door dyslexie is op basis van no-cure-no-pay. De betalingsverplichting van de cliënt geldt pas nadat het gewenste resultaat behaald is en nadat de cliënt een verklaring van het behaalde gewenste resultaat heeft getekend.

 De no-cure-no-pay garantie geldt alleen voor behandelingen die gericht zijn op het verbeteren van het leesvermogen.

 

8.2. 9-maanden garantie

Als de cliënt binnen 9 maanden na de behandeling voor leesproblemen door dyslexie een terugval in zijn/haar leesvermogen krijgt zal DreamWeavers het proberen te corrigeren door middel van een of meerdere kostenloze sessies. Als de terugval niet kan worden gecorrigeerd heeft de cliënt recht op een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.

 

 

Artikel 9. Eigendommen

 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen en DreamWeavers is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de cliënt op de locatie van de behandeling.

 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.